Gwarancja

1. Okres ochrony gwarancyjnej – 10 lat na całe urządzenie

1.1 Firma Vimedlux Violetta Nowakowska zapewnia Klientom sprawne działanie urządzenia w okresie ochrony gwarancyjnej.
1.2 Długość okresu ochrony gwarancyjnej dla wyciskarek Kuvings wynosi 120 miesięcy na całe urządzenie, łącznie z elementami takimi jak misa, pokrywa górna, sita, etc ( z wyjątkiem części gumowych – uszczelek, które objęte są 12 miesięczną gwarancją)
1.3 Długość okresu ochrony gwarancyjnej liczy się od daty sprzedaży umieszczonej na fakturze lub innym dowodzie zakupu.

2. Okres naprawy urządzenia

2.1 Wadliwe urządzenie będzie naprawione w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do siedziby firmy Vimedlux. W przypadku wadliwości elementów ruchomych jak misa, pokrywa górna, sito, nie ma potrzeby dostarczania urządzenia do siedziby firmy Vimedlux. Uszkodzony element może być wysłany do Klienta kurierem.

2.2 W uzasadnionych przypadkach (np. konieczności importu części z zagranicy) firma Vimedlux zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy, o czym niezwłocznie poinformuje klienta.

3. Dostawa urządzenia do serwisu

3.1 Firma Vimedlux gwarantuje pokrycie kosztów dostawy urządzenia do serwisu (door to door).
3.2 Bezpłatna dostawa do serwisu Vimedlux następuje wyłącznie po telefonicznym zgłoszeniu reklamacji i w sposób wskazany w czasie rozmowy. (np. wybrana firma kurierska)
3.3 W przypadku wysyłki urządzenia bez telefonicznego powiadomienia firmy Vimedlux lub w inny sposób niż wskazany przez reprezentanta firmy koszty dostawy pokrywa klient.

4. Ważne uwagi

4.1 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, dostania się do środka płynów lub ciał obcych, wyładowań atmosferycznych i przepięć sieci zasilającej, klęsk żywiołowych, działań militarnych.
4.2 Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadkach: uszkodzenia plomb fabrycznych lub ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby niepowołane.
4.3 Karta niewypełniona, źle wypełniona, nieczytelna lub ze śladami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione jest nieważna.
4.4 Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa w pełnej wysokości klient.

www.vimedlux.pl